รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้ไขงานวิจัย ฯลฯ เริ่มต้น 5. บาท  
ติดต่อ : ธนัต โทร. 083-8361599   E-mail : alphaspss@gmail.com
คลิก ---> http://รับทำงานวิจัย.com
รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS รับงานวิจัย มืออาชีพ ไม่ส่งงานต่อ รับทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ Spss รับปรับปรุงเนื้อหางานวิจัย เช่น รับทำวิจัย การท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของชุมชน รับปรึกษาทำวิจัยทางการศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ทั้งภาษาไทย - English บริการแปลเอกสาร ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เช่น ANOVA ใช้สถิติ T-test และ F-test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หรือด้วยวิธี LSD วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ด้วย Chi-Square หรือ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation) และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยขั้นสูง เช่น วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression, Logistic regression, Factor Analysis, Path analysis, Structural Equation Model (SEM) เป็นต้น

ติดต่อ : ธนัต
โทร. 083-8361599
E-mail : alphaspss@gmail.com
รับทำงานวิจัย.com
รับจ้างวิจัย.blogspot.com